.
.

 

Ehlader Araştırma Bölümü

Fatih KARAZEYBEK

سْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ


“De ki: ‚Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.‘”[1]


 
Sünnetullah olarak bilinen ilahî emirlerin ana gayesi, insanın dünya ve âhiret mutluluğunu temin edebilmesi amacına yöneliktir. Bu amaç üzere yaşayabilmesi için de Allah Teâla insana, peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Son ilahî kitap olan Kur’ân‘da da erdemli, huzurlu ve mutlu birey ve toplum hayatının elde edilebilmesi için, şahsî, ailevî, dînî, ve sosyal ilişkilerde uyulması gereken bazı kâideler vazetmiştir.


Fertlerin ve toplumların huzurunu ortadan kaldıran ve dinimizin kesin olarak yasakladığı fiillerden biri de; sihir, büyü, fal gibi batıl ve yanlış fiillerle uğraşmak ve yapanlara inanmaktır. Yüce Kitabımız Kurân’da şöyle buyurulmaktadır.

“…Fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı.”[2]

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”[3]

“…düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”[4]

Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmaktadır:

“Kuş uçuran veya kendisi için kuş uçurulan, fala bakan veya baktıran bizden değildir. Kim bir falcıya gider de söylediğine inanırsa, o kimse Muhammed'e indirileni inkâr etmiş olur.”[5]

 

“Her kim Arrâfa (çalınan bir şeyin veya yitiğin yerini haber veren) gider, ondan bir şey sorar da, onun verdiği haberi doğrulasa, o kimsenin namazı kırk gün kabul olmaz.”[6]

Ayrıca Efendimiz, sihir ve büyü ile uğraşmanın ve büyücülere başvurmanın büyük günahlardan olduğunu; büyücülere ve falcılara başvuran kişilerin, Allah’ın yardımından mahrum kalacaklarını ifade etmiştir.[7]

Büyü, sihir ve fal gibi batıl uygulamaların; yalan, aldatma, kandırma, Allah'tan başkasından yardım bekleme ve Allah'tan başkasının gaybı bilebileceğini ümit etme gibi İslam'ın temel ilkeleriyle bağdaşmayan birçok yanlışlığı ihtiva etmesine rağmen - maalesef - günümüzde bilgisizlik ve bilinçsizlik sebebiyle bu fiillere talep ve rağbetin arttığı görülmektedir.

 


Sihir, kehanet, medyumluk, falcılık gibi batıl işlerden sakınmalı, bu işlerle meşgul olanlara asla itibar etmemeliyiz. Büyücülerin, falcıların, medyumların ve gelecekten haber verdiğini iddia edenlerin söylediklerinin hiçbir zaman gerçeği yansıtmayacağını, geleceğin sahibinin ancak Allah olduğunu ve geleceği de yalnızca Allah’ın bilebileceğini; bizlerin vazifesinin bütün işlerimizde üzerimize düşenin ifasından sonra Allah'a tevekkül etmek ve O'ndan yardım istemek olduğunu asla unutmayalım.

 

*  *

 *

Hazreti İbrahim’in Örnekliği Hazreti İbrahim’in Örnekliği

 

Sihirbazlık, Büyücülük, Medyumluk ve Cincilik

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

Soru: Büyü öğrenmenin, öğretmenin, izlemenin ve el çabukluğuna dayanan oyunlar oynamanın hükmü nedir?

Cevap: Bir büyü türü olan illüzyonistliğin öğretilmesi ve öğrenilmesi haramdır; ancak hareket hızı ve el becerisinin eşlik ettiği ve bir büyü türü sayılmayan oyunlarda sakınca yoktur.

.

Soru: Gayıptan haber veren cifir, remil, horoskop vb. ilimleri öğrenmek caiz midir?

Cevap: Bu ilimlerin günümüzde halk arasındaki kalıntıları genellikle gaybı bilmek ve gayıptan haber vermek konusunda itminan ve güvence verecek nitelikte değillerdir. Ancak bir fesada yol açmazsa cifir ve remil ilimlerini doğru bir şekilde öğrenmenin sakıncası yoktur.

.

Soru: Büyücülüğü öğrenmek ve büyü yapmak caiz midir? Acaba ruhları, melekleri ve cinleri çağırmanın hükmü nedir?

Cevap: Sihir ilmi ve onu öğrenmek şer'i açıdan haramdır; ancak meşru ve makul amaçla olursa sakıncası yoktur. Ama ruhları, melekleri ve cinleri çağırmanın, farklı durumlara, araçlara ve amaçlara göre farklı hükümleri vardır.

.

Soru: Müminlerin, ruh ve cinleri teshir edip emrine almak suretiyle hastaları tedavi eden bazı kişilere müracaat etmelerinin, onların yaptıkların sadece hayır olduğuna kesin olarak inandıkları takdirde hükmü nedir?

Cevap: Şer'an helâl olan yollarla yapılması durumunda bunun özünde bir sakıncası yoktur.

.

Soru: Küçük taşlarla fala bakmak ve bu yolla para kazanmak caiz midir?

Cevap: Yalan haber vermek caiz değildir.


[1] [Felak sûresi, âyet 1-5]
[2] Mâide, 5/3.
[3] Mâide, 5/90.
[4] Felak, 113/1, 4.
[5] Mecmeu‘z-Zevâid ve Menbeu'l-Fevâid, c.V, s.118, Beyrut 1967.
[6] Müslim, Selâm, 35.
[7] Ebû Dâvûd, Vesâya 10; Nesâi, Tahrîm 3.