.
.

Ehlibeyt’in faziletleri, manevî ve tarihî şahsiyetleri hakkında yapılan araştırmalarda, yayınlandığı günden itibaren âlimlerin ve araştırmacıların vazgeçilmez kaynaklarından biri olan “Ehlibeyt’e Meveddetin Kaynakları” (Yenâbî‘u’l-Mevedde li-Zi’l-Kurbâ) adlı eserin tam tercümesi, yazılışından yüz elli sene sonra ilk kez bu çalışma ile gün ışığına çıkmıştır.

Büyük bir âlim ve ekmel bir mürşid olan Seyyid Süleyman Belhî, kendi ifadeleriyle bu eseri “taassuptan, cehl-i mürekkepten, hakkı gizlemekten, doğruyu inkârdan, bâtılı izhâr etmekten, faydası olmayan bir şeyi kabul etmekten Allah’a sığınarak; hakkı ve doğruyu ilham etmesi, basiret ve rüşd ihsan etmesi, yüce lûtfu ve her şeyi kapsayan keremi ile doğru yola eriştirmesi için Hâdî olan Allah’a yalvararak,” çoğunlukla Ehl-i Sünnet kaynaklarından, ulemâ-i hurûfun kitaplarından ve yer yer Şia kaynaklarından alıntılar yaparak telif etmiştir. Kitabın girişinde kullandığı kaynaklardan da bahseden müellif, neredeyse hiç yorumda bulunmadan, Ehlibeyt hakkındaki rivayetleri konularına göre tasnif ederek ortaya koymaya çalışmış ve kendine mahsus bir hadîs mecmuası meydana getirmiştir.

Eserin büyük bir titizlikle hazırlanan Türkçe tercümesi, Ehlibeyt muhipleri, ilim erbâbı ve araştırmacılar için önemli bir kaynak olacak ve okurlarına yeni ufuklar açacaktır.

Yâ Rabbî! Bu kitap, senin ihsanın, fazlın, lûtfun ve yardımın ile varlık ve zuhur ufuklarında doğup, oluş âleminde nur gibi ışıldadı, parlak bir yıldız gibi ışık saçtı ve apaçık bir dolunay gibi yükseldi. Zira o, Kur’ân âyetlerinden ve Peygamber’in hadîslerinden tahkik ve tetkik yoluyla çıkarılan faydalı ilimlerin maksatlarının özünü ve kıymetli mânâ cevherlerinin hulâsasını; karanlığı aydınlatan birer kandil, güzellik menbaı ve kurbiyet hazinesi olan Hidayet İmâmları’nın kurtuluşa götüren nasihatlerini, kudsî cevherlerini, ruhânî sırlarını ve Rabbânî bilgilerini içermektedir.” Seyyid Süleyman Belhî

Kitap sipariş adresi:

http://www.revakkitabevi.com/kitaplar/tarih/ehlibeyte-meveddetin-kaynaklari/

.

Ehlibeyt’e Meveddetin Kaynakları

Yazarı: Seyyid Süleyman Belhî

Tercüme ve Notlandırma: Arzu Meral & Aliye Uzunlar

Ehlader HABER