.

.

Ehlader Araştırma Bölümü

Şeytan da tıpkı insanlar gibi çocuklara sahiptir. Bu konu hem Kur’ân’da, hem de rivayetlerde açıklanmıştır. Kur’ân’da şöyle buyrulur:

“Şimdi siz, benden ayrı olarak onu ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır.”[1]

Allâme Meclisî, Biharu’l-Envarkitabının “es-Sema ve’l-Âlem” adlı bölümünde şöyle diyor: “Bir rivayette Allah Teâlâ’nın şeytana şöyle buyurduğu anlatılır: “Sana da, Âdem’e verdiğim gibi çocuk vereceğim ve her Âdemoğlunun, kendisiyle beraber dünyaya gelen bir şeytanı vardır.”[2]

Şeytanın çocukları da tıpkı şeytan gibi insan neslini saptırmak için dünyaya gelir ve şeytanın yolunu devam ettirirler. O halde açıktır ki bu şeytanları da lanet kapsar. Elbette şeytanın soyundan olup çok nadir olsa da Müslüman olanların dışında, yaklaşık hepsi lanetlenmiş ve kovulmuşlardandır.

Allâme Meclisî yine bu kitabında şöyle buyurur: “Acaba sizin de bir şeytanınız var mı?” şeklinde Resulullah’a arz ettiler, O hazret şöyle buyurdu: “Evet ancak Allah Teâlâ’nın yardımıyla, şeytanımı Müslüman yaptım.”[3]

Konuyla ilgili olarak bir takım noktaların hatırlatılması yararlı olacaktır:

1- Kur’ân’da söz konusu edilen şeytanın nesli[4] ve şeytanın kabilesinin[5] insanlar üzerindeki güç ve velayeti bir genel kural değildir. Bu bazı kişiler veya bazı durumlar için geçerli olan cüz’i bir olgudur. Örneğin bunlardan biri, bazı insanlar üzerinde tasarruf ve velayetinin olması yanında, bazıları üzerinde tasarruf ve velayeti yoktur veya bazı amellere dehalet ederken bazı ameller üzerinde etkili değildir. Her halükârda diğer şeytanların etkinliği büyük şeytan olan İblis’in etkinliği iledir.[6]

2- Asıl şeytan (İblis) cinler tayfasındandır[7] ve Kur’ân’da bir yerde şeytan için nesil karar kılındığı[8] başka bir yerde ölüm ile nispetlendirilmesinden cinler arasında da çoğalmanın olduğunu anlayabiliriz.[9] Zira ölüm ve neslin karar kılındığı her canlının, aynı zamanda çoğalması da gerekir. Burada “Acaba cinlerin çoğalması tıpkı insan ve diğer canlılar gibi cinsel birleşme yoluyla mıdır? Yoksa başka bir şekilde mi?” sorusu cevapsız kalmıştır ve Kur’ân âyetlerinden bir şey çıkarılamamaktadır.[10]

[1]     Kehf, 50.
[2]     es-Sema ve’l-Âlemkitabının tercümesi, s. 243.
[3]     a.g.e, s. 254.
[4]     Kehf, 50.
[5]     “Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanların dostları yaptık.” (Âraf/27)
[6]     el-Mizan, c. 12, s. 63.
[7]     “Meleklere “Âdem’e secde edin!” demiştik; secde ettiler, yalnız İblis etmedi. O cinlerdendi.” (Kehf/50)
[8]     Kehf Sûresi 50.
[9]     “Kendilerinden önce geçen insan ve cin toplulukları arasında (azabın içinde) bulunacaklardır.” (Ahkaf/18)
[10]    el-Mizan, c. 12, s. 226.

.