.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Derleyen: Hacer Ayyıldız

Recep Ayı, yüce Allah’a kulluk ve ibadet aydır. Bu ay daha fazla ve daha iyi ibadet etmek için çok güzel bir fırsattır. Bu ay çok faziletli bir aydır. İnsan, bu ayın manevi atmosferinden yararlanarak Allah’a yakınlaşmak için bu ayın benzersiz fırsatlarından yararlanabilir. Recep Ayı tövbe ve Allah’a dönüş ayıdır. Allah’a yalvarış, yakarış, zikir ve dua ayıdır. İnşallah bu aydan gereği kadar yararlanmak ümidiyle.

1- İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 

“Recep, Allah’ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kâfirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep Ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah’ın rızasını kazanmış olur. Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.” (Bazı rivayetlerde de bu ay Hz. Ali’nin (a.s) ayı olduğu geçer)

2- İmam Musa Kazım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir: 

“Kim Recep’ten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”

3- İmam Cafer-i Sadık’tan (a.s) nakledilen bir hadiste İmam (a.s) Resul-i Ekrem’den (s.a.v) şöyle rivayet etmiştir:

“Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin zira Hak Teâlâ, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına “Asabb” (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O halde şu zikri çok söyleyin: ‘Esteğfirullahe ve es’eluhu’t-tevbe.’ (Allah’tan mağfiret ve tövbe diliyorum)”

4- Bir rivayette de şöyle zikredilir: 

“Her aydan Eyyam’ul-Biz’de (Beyaz günler, yani her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde) oruç tutmak, dereceleri yüceltir ve sevapları büyütür.

5- Kutsi bir hadiste şöyle geçer: 

“Recep Ayını kendimle kullarım arasında bir ip olarak kılmışımdır. Her kim o ipe sarılırsa bana ulaşabilir.”

6- Kutsi bir hadiste yine şöyle geçer: 

“Recep Ayı benim ayımdır. Kul benim kulumdur. Rahmette kendi rahmetimdir. Her kim bu ayda beni isterse ve benden dua talep ederse onun duasına icabet ederim. “

7- İslam Peygamberi (s.a) şöyle buyurmuştur: 

“Cennete öyle bir saray vardır ki, oraya sadece “Recep” Ayında oruç tutanlar gireceklerdir.”

8- İmam Musa Kazım (a.s) buyurmuştur: 

“Recep Allah’ın büyük ayıdır. Bu ayda işlenen hatırlı amellerin karşılığı iki kat olacaktır ve günahlardan pak olacaktır.”

9- İmam Musa Kazım (a.s) buyurmuştur: 

“Recep, cennette sütten beyaz ve baldan daha tatlı bir nehrin adıdır. Ondan sadece o ayda oruç tutanlar kana kana içeceklerdir.”

10- İslam Peygamberi (s.a) şöyle buyurmuştur: 

“Hak Teâlâ aylar içinde Recep Şaban ve Ramazan Ayını seçmiştir.”

11- Rivayetlerde şöyle zikredilir: 

“Recep büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat artırır. Recep Ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, ‘Geçmiş günahların af oldu’ der. Recep Ayında Allah Nuh’u (aleyhisselam) gemiye bindirdi ve o da, Recep ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.”

12- Hz. Peygamber (s.a.v) buyurmuştur: 

“Recep Ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. ”

13- Hz. Peygamber (s.a.v) buyurmuştur: 

“Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek; bunu yapan kimsenin cesedini, Allah cehennem ateşini haram kılar.”

14- Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) dualarında şöyle demiştir: 

“Allah’ım! Receb’i ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan ayına ulaştır” buyururlardı.”

15- İmam Musa Kazım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir:

“Kim Recep’ten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”

16- Kısaca “Recep Ayının” orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. (Bazı mazeretlerden dolayı) Recep Ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse recep ayının orucunun sevabını (kısmen de olsa) idrak etmiş olur:

“Subhan’el-İlah’il-celîl. Subhane men la yenbeğî’t-tesbîhu illa leh. Subhan’el-eazz’il-ekrem. Subhane men lebise’l-izze ve huve lehu ehl.”

17- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: 

“Recep Ayının gecelerinden birinde on rekat namaz kılarak, her rekatta bir defa Fatiha, bir defa Kafirun ve üç defa İhlas Suresi’ni okursa, Allah yaptığı günahları bağışlar."

18- Resulullah şöyle buyurdu: 

“Kim Recep Ayını idrak edipte onun evvelinde, ortasında ve sonunda gusül ederse, anasından yeni doğmuş gibi günahlarından temizlenir.”

19- İmam Ali Rıza (a.s.), ceddi Hz. Ali (a.s.) için şöyle söyler: 

“Ceddim üç gece var ki o gecelerde hiç uyumaz sabaha kadar ibadet ederdi. Bunlar: Ramazan ayının 23. Gecesi, yine Ramazan ayının son gecesi olan iftar gecesi ve Şaban ayının 14 ünü 15 ine bağlayan gecelerdir. Hz. Resulullah’ın (s.a.a.) bu gece hakkında şöyle hadisi vardır: ‘Kim ki bu geceyi tam bir inanç ve temiz yürekle ibadetle, duayla ve istiğfarla geçirirse, Allah (c.c.) dualarını kabul eder.’”

20- Resul-i Ekrem (s.a.a) buyurmuştur: 

“Recep Ayındaki ilk cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hiç şüphesiz o geceye melekler ‘Ragâib Gecesi’ derler. Zira gecenin üçte birisi geçtiğinde, göklerde ve yerde bulunan bütün melekler Kâbe ve etrafına toplanırlar. Allah-u Teâlâ onlara hitap ederek şöyle buyurur: ‘Ey benim meleklerim, istediğiniz şeyi benden dileyin.’ Onlar da şöyle arz ederler: ‘Ey Rabbimiz, bizim isteğimiz Recep Ayının oruçlularını bağışlamandır.’ Allah Tebâreke ve Teâlâ da ‘Kabul ettim’ diye cevap verir.”

21- Bir hadis-i şerifte şöyle zikredilmiştir: 

“Kim Recep Ayında yetmiş defa sabahleyin, yetmiş defa da akşamleyin ‘Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.’ diyerek Allah’tan mağfiret diler, yetmişinci defanın ardından ellerini kaldırarak ‘Allah’ım bağışla beni ve tövbemi kabul eyle.’ diye yalvarır, Recep Ayında ölürse, Allah’ın hoşnutluğunu kazanarak ölür ve Recep Ayının bereketiyle cehennem ateşine müptela olmaz.”

22- Bir hadisi şerifte şöyle zikredilir: 

“İslam Peygamberi (s.a.a) Recep Ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz onu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz onu hiç oruç tutmayacak zannederdik.”

23- Peygamber efendimiz rivayette şöyle buyurmuştur: 

“Yüce Allah gökyüzünün yedinci tabakasın da “Daî” isminde bir melek görevlendirmiştir. Recep Ayı gelip çattığında bu melek akşamdan sabaha kadar şöyle nida eder: ‘Ne mutlu! Zikir ve itaat edenlere.’ Yüce Allah buyuruyor ki ‘Benimle oturmak isteyen ile otururum, bana itaat edene itaat ederim, benden af dileyeni bağışlarım. Bu ay benim ayımdır ve kul benim kulumdur. Rahmet benim rahmetimdir. Bu ayda kim beni çağırırsa icabet ederim. Kim benden hidayet olmayı dilerse, hidayet ederim. Bu ay kulum ile kendi aramda iptir. Kim bu ipe tutunursa bana ulaşacaktır.’”

24- İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: 

“Kıyamette şu şekilde nida edilecektir; ‘Recepliler nerededirler?’ Sonra bir grup heybetli bir şekilde ayağa kalkacaktırlar ki onların özellikleri rivayette zikredilmiştir. Bu grup Recep Ayında en azından bir gün dahi olsa oruç tutan kimselerdir.”

25- Bu ayda tekit edilen ve oruç tutulması istenen üç günü şunlardır: 

İlk üç gün, on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci günler (Biset Bayramı), Recep Ayının son üç günü.

26- İbn-i Babeveyh, Salim’den şöyle rivayet etmiştir: 

“Ben Recep Ayının sonuna bir kaç gün kala İmam Sadık’ın (a.s) yanına gitmiştim. Beni görür-görmez şöyle buyurdu: ‘Ey Salim! Bu ayda hiç oruç tuttun mu?’ ‘Hayır vallahi’ dedim ‘Ey Resulullah’ın oğlu!’ İmam (a.s) şöyle buyurdu: ‘O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını ancak Allah (c.c) bilir. Bu, Allah’ın üstün kıldığı ve hürmetini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır.’ Salim diyor ki: ‘Ey Resulullah’ın oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam, bu ayda oruç tutanların sevabının bir kısmını elde etmiş olabilir miyim?’ diye sorduğumda şöyle buyurdu: ‘Ey Salim! Kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, ölüm anındaki can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının dehşetinden ve kabir azabından kurtulur. Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, Sırat’tan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç tutarsa, kıyamet gününün büyük korkusu, dehşet ve zorluklarından kurtulur ve kendisine cehennem ateşinden kurtuluş beratı verilir.’”

27- Rivayetlerde şöyle geçer: 

“’Kim İhlâs Suresi’ni Recep Ayının cuma günü okursa, bu, kıyamet günü onu cennete cezb edecek bir nur olur.”

28- İmam Rıza (a.s),Resulullah (s.a.a)’ın şöyle dediğini rivayet ediyor: 

“Recep, Allah’ın ayıdır. Bu ayda Allah’ın rahmeti kullarının üzerine dökülür. Şaban ayında, tüm iyilikler paylaşılır ve dağıtılır. Ramazan Ayının ilk gecesinden itibaren şeytan bağlanmıştır. Allah, bu ayın her gecesinde 70 bin kişiyi bağışlar. Kadir gecesinde ise; Recep ve Şaban Ayının ölçüsünde; din kardeşiyle düşmanlık ve buğz eden kişiler hariç, tüm kullarını bağışlar.”

29- İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: 

“’Recep ve Şaban ayının 15′inde. Bu gecede, önce gusül edilmeli. Daha sonra Ümm-ü Davud duası okunmalı. Bu ameli (duayı) yapmak istediği zaman; bu ayların 13,14 ve 15.günlerinde oruç tutulmalıdır. 15.günün öğle vakti olduğu zaman gusleder, güneş eğildiği vakit ise öğle ve ikindi namazlarını teveccühle huzu ve huşu içinde kâmil bir şekilde kılar. Namazı kılarken sakin bir yerde kılması daha uygundur. Namaz bittikten sonra kıbleye doğru dönerek, yüz defa Fatiha, yüz defa İhlas, on defa Ayete’l Kürsi’yi okur. Daha sonra da Enam, İsra, Kehf, Lokman, Yasin, Saffat, Fussilet, Şura, Duhan, Fetih, Vakıa, Mülk, Kalem, İnşikak ve İnşirah Suresi’nden sonra gelen tüm sureleri sonuna kadar okur.”

30- Bu ayda oruç tutamayanlar için zikir: 

Kısaca Recep Ayının orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. (Bazı mazeretlerden dolayı) Recep Ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse recep ayının orucunun sevabını (kısmen de olsa) idrak etmiş olur: ‘Subhan’el-İlah’il-celîl. Subhane men la yenbeğî’t-tesbîhu illa leh. Subhan’el-eazz’il-ekrem. Subhane men lebise’l-izze ve huve lehu ehl.’ Anlamı: Münezzehtir yüce İlâh. Münezzehtir kendisinden başkasına tessbih ve takdis yakışmayan. Münezzehtir en büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir layık olduğu halde izzet libasını giyen. -Allah-

31- İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: 

“Her kim Recep Ayının ilk gününde İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret ederse Allah-u Teâlâ onu affederek bağışlayacaktır. Bu ziyaret uzaktan da kabul olur inşallah.”

32- Bir Hadisi Şerif’te şöyle geçer:

“Recep, Allahü Teâlâ’nın Ayıdır. Recep Ayına ikram edene, saygı gösterene, Allah-u Teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder."

33- Şeyh Saduk Hz. Sadık (a.s)’dan şöyle buyurduğunu nakletmiştir: 

“Kim Recep Ayının sonuncu gününü oruç tutarsa, Allah Teala onu ölüm sarhoşluğunun şiddetinden, ölümden sonraki vahşetten ve kabir azabından güvende kılar.”

34- Bir rivayette şöyle geçer: 

“Kim Recep Ayından bir geceyi ihya eder ve bir gün oruç tutarsa, Allah da ona cennet meyvelerinden yedirir.”

35- Peygamber (s.a.a) buyurmuştur: 

“Ey İnsanlar! Büyük bir ayın, Allah’ın çok hürmetli ayı (el-esamm) Recep’in, gölgeleri üzerinize düşmüştür. Bu ayda iyilikler katlanır, dualar kabul edilir, sıkıntılar giderilir.”

36- Yine ayrı bir güzel sözde şöyle zikredilmiştir: 

“Recep, kişinin bedenini temizler. Şaban Ayı gönlünü temizler. Şaban’ın diğer aylara üstünlüğü, benim diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir. Ramazan Ayının diğer aylara üstünlüğü, Allah’ın halka üstünlüğü gibidir.”

37- Resulullah (s.a.a) efendimize soruldu: 

“Ya Resulullah, Recep Ayı için ‘Allah’ın ayı’ diye anlatmanızın sebebi nedir? Şöyle buyurdu: ‘Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah, bu ayda Peygamberlerini düşmanlarından korumuştur.’”

38- Hz. Peygamber (s.a.v)  buyurdu ki:

“Bu Recep Ayı Allah’ın ayıdır.”

Dediler ki: ‘Ya Resulullah! Her ay Allah’ın, her gün Allah’ın, yer Allah’ın, gök Allah’ın, dünya Allah’ın, ahiret Allah’ın, yani ne demek bu?’ Buyurdular ki: ‘Allah’ın mağfiretinin cûşa geldiği ay. Rabbimiz rahmetinin, mağfiretinin kapılarını açıyor bu ayda… Onun için bu ayın bir adı da mutahhir’dir.Temizliyor insanı. Allah’ın rahmeti suyuyla insanın günahları afv u mağfiret oluyor. Karaları, isleri, pasları adeta yıkanıp gidiyor.’”

39- Selman-ı Farisi’den gelen rivayete göre, şöyle demiştir:

"Resulullah (s.a.a) efendimizin şöyle buyurduğunu duydum: “Bir kimse, Recep Ayında bir sadaka verir ise, bin altın sadaka vermiş gibi sayılır. Allah-u Teâlâ, onun bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar; bin misli derecesini yükseltir, bin kötülüğü siler.”

40- Recep ayı hakkında söylenilen hikmetli sözler: 

“Recep kelimesindeki ‘R’ Allah’ın rahmetine, ‘C’ Allah’ın cömertliğine ve yardımına, ‘B’ ise Allah’ın birrine (iyilik ve ihsanına) işaret eder.”

“Recep ‘ekme’ ayıdır, Şaban ‘sulama’ ayıdır, Ramazan ‘derleyip toplama’ ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer.”

“Recep cefayı terk ayıdır; Şaban amel ve vefa ayıdır; Ramazan ise sadakat ve safa ayıdır.”