.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Hz. Resulullah Efendimizin her sözü bir hadis-i şerifti. O Hazret ne buyurduysa Allah katından bir inciydi ve ne buyurmuşsa hepsini rivayet etmişlerdir.

Ne mutlu o sahabeye ki; Hz. Fahr-i Kâinattan biz söz buyurup ona amel etmiştir. Yoksa naklin kendisi yalnızca bir dil hareketidir.

Usulu Kâfi, Biharu’l Envar gibi kaynak kitaplarımızda Ehl-i Beyt İmamlarımızın Allah Resulünden binlerce hadis naklettiğini görmekteyiz ama Ehl-i Sünnet kaynaklarında o hazretlerden oldukça sınırlı sayıda bir rivayetin naklolunduğunu üzülerek müşahede etmekteyiz.

Ömrü Hz. Peygamberin huzurunda geçen Ali ibn-i Ebi Talib’ten 586, Selman-ı Farisi’den 60, Ammar b. Yaser’den 62 ve en üzücü olanı ise Hz. Peygamber’in gözünün nuru Hz. Fatımatu’z-Zehra’dan yalnızca 18 tane hadis nakledilmesidir.

Hâlbuki Peygamber zevcesi Aişe için bu rakam 2210 iken Ehl-i Sünnet kaynaklarında Ebu Hüreyre’nin ise Allah Resulünden naklettiği hadis sayısı 5374’tür.

Ehl-i Sünnet’in en meşhur hadis kitabı olan Sahih-i Buhari’de, mükerrer olanlar da dâhil 7275 tane hadis vardır. Mükerrerlerin olması başka raviler tarafından da rivayet edilmesinden dolayıdır. İkinci meşhur hadis kitabı Sahih-i Müslim’de de, 7275 hadis vardır. 

Ehl-i Sünnet kaynaklarında en çok hadis rivayet eden isimler ve bildirdikleri hadis sayıları aşağıya çıkarılmıştır:

Abbas ibn-i Abdülmuttalib: 35

Abdullah ibn-i Mes’ud: 848

Abdullah ibn-i Ömer: 2630

Adiy ibn-i Hatim-i Tai: 66

Aişe bint-i Ebi Bekr: 2210

Ali ibn-i Ebi Talib: 586

Ammar ibn-i Yaser: 62

Bera ibn-i Azib: 305

Câbir ibn-i Abdullah: 1540

Ebu Bekr ibn-i Kuhafe: 42

Ebu Hureyre: 5374

Ebu Katâde: 170

Ebu Musa el-Eş’ari: 360

Ebu Said-i Hudri: 1170

Ebu Zer-i Gıffari: 281

Ebüdderda: 174

Enes ibn-i Mâlik: 2230

Hafsa: 60

Huzeyfe ibn-i Yemani: 100

Meymune: 46

Osman ibn-i Affan: 146

Ömer ibn-i Hattab: 500

Sa’d ibn-i Ebi Vakkas: 270

Said ibn-i Zeyd: 48

Selman-ı Farisi: 60

Übeyy ibn-i Ka’b: 164

Ümmü Seleme: 378