09 Mayıs 2021 Pazar Saat:
03:42
25-10-2014
  

Hüseyni Sözlerde İnsani Erdemler

Dünyanın değeri; Yahya'nın başının yahudi bir zina ehline armağan götürülmesinden bellidir...

Facebook da Paylaş

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü


 

Kullukta Müstağnî olmak

"Adı yüce Allah Teala hazretleri kullarını sırf O'nu bilip tanımaları için yaratmıştır; O'nu tanıyınca O'na ibadet edilir ve O'na kullukta bulunulur; O'na kulluk edense O'ndan başkasına kulluk etmekten müstağni olur" (İlel'işşerâye c:1 s: 9)


Hürlerin İbadeti

"Kimileri hırs ve tamahlarını tatmin -cennet- umuduyla Allah'a kulluk ederler; bu tür kulluk, tüccar sıfatlı insanların kulluğudur; kimiyse korkudan Allah'a kulluk eder ki bu da köle sıfatlıların kulluğudur; kimi insanlar nimetlerinin şükrünü edâ edebilmek amacıyla Allah'a kulluk ederler, işte bu hür insanların ibadeti, hürlerin kulluğudur ki kulluğun en iyi şeklidir." (Tuhef'il Uguul, 246)


Ehl-i Beyt'i Sevmek

"Bizi sevmeyi vazife bilin; zira bizi seviyor olarak Allah'ın huzuruna çıkacak olanlar bizim şefaatimize nail olacaklardır" (Fusul'el Muhimme, 1185, Edeb'ul Hüseyn, 135)


Masum İmamlar

Zeyd, babası İmam Zeyn'ul Abidin'den, o da babası İmam Hüseyin'den şöyle nakleder: Hz. Resulullah (s.a.a) "Ey Hüseyin! "Sen imamsın, imam kardeşi, imam oğlusun; senin soyundan 9 masum imam gelecektir ki dokuzuncuları onların Mehdi'sidir. Ne mutlu onları sevene ve yazıklar olsun onlara düşmanlık edene!" (Muntahab'il Eser, 94)


Devlete Layık Olan Biziz

"Ey insanlar! Allah'tan korkar da hak sahibini tanırsanız Allah Teala sizden daha ziyade hoşnut olur. Biz Muhammedoğulları bu hususta -yönetim- velayette bulunma konusunda haketmedikleri birşeyi iddia eden ve sizlere düşmanca davranıp zulümde bulunan kimselerden daha layıkızdır! (İrşad-ı Müfid, 205)


Liderlik Şartları
 

"Canım üzere yemin ederim ki Allah'ın kitabıyla hükmeden, adaleti sağlamak için davranan, Allah'ın dinine bağlı kalıp kendisini O'nun hüküm ve emirleri çerçevesinde sorumlu gören kimseden başkası İmam, rehber ve lider olmaya layık değildir." (İrşad-ı Müfid, 183).


Devletin Amacı

"Allah'ım! Sen de bilirsin ki bizim bu kıyam ve hareketimiz saltanat hevesiyle veya dünya malına düşkünlüğümüz dolayısıyla değildir; bilakis, amacımız senin dininin ayet ve işaretlerini diriltip egemen kılmak ve sana ait olan şu yeryüzünü ıslah edip her yerde huzur ve güvenliği sağlamak ve böylece zulme uğrayan kullarının zalimlerin şerrinden kurtulması ve senin farzların, sünnetlerinin ve emirlerinin uygulanmasına vesile olmaktır." (Tuhef'il Ukuul, 243).


Yöneticide Beğenilmeyen Sıfat

"Bir yöneticinin en kötü özelliği düşmandan korkmak, zayıflara karşı acımasız davranmak, bağış ve ihsanda bulunmanın gerekli olduğu zamanlarda cimrilik göstermektir." (edeb'ul Hüseyin Menakıb'dan naklen s: 68)


 Alimlerin Sorumluluk ve Konumu

"İnsanların yönetim ve idaresiyle din hükümlerinin icrası, Allah'ın dinini bilen ve O'nun helal ve haramına uyma konusunda güvenilir olan din alimlerine bırakılmalıdır." (Tuhef'il Ukuul, 242)


Amellerin İyi ve Kötü Yüzleri

"Biliniz ki iyi amel övgü ve ödüle layıktır. İyi amelin gerçek yüzünü görebilseydiniz onu, bakışları insana neşe ve ferahlık veren güzel yüzlü biri olarak görürdünüz. Eğer kötü ameli gereğince zihninizde canlandırabilmeniz mümkün olsaydı, insanda nefret ve tiksinti uyandıran tahammül edilemez derecede çirkin birini görürdünüz." (Keşf'ul Ğamme c: 2 s: 242)


Mümini Sevindirmek ve Neşelendirmek

"Namazdan onra amellerin en hayırlı olanı, günah olmayan bir şekilde mümini sevindirmek ve neşelenmesini sağlamaktır." (Bihar'ul Envâr 44/ 192)


İyi Amelin Ödülü

Enes bin Malik şöyle der: İmam Hüseyin efendimizin (a.s) huzurlarındaydım. Bu sırada içeriye bir keniz girdi ve o hazrete bir demet çiçek takdim etti. İmam onun bu davranışını hemen ödüllendirerek "Seni Allah yolunda azad ettim, artık hürsün" buyurdular. bunun üzerine ben hayretle "Efendim" dedim, "Bir demet gül karşılığında bir kenizi âzad mı ediyorsunuz?!" diye sorunca imam "Allah Teala bizi böyle eğitip terbiye etmiştir" buyurdular, "Rabbimiz, size saygı gösteren birine siz daha fazla saygılı olunuz, buyurmuştur. O kenizin bana hediye ettiği gülden daha iyisi, onun hürriyetiydi." (Keşf'ul Ğamme 2/243 ve Bihar 44/195)


Zulümden Sakın

İmam Hüseyin (a.s) oğlu Ali'ye (a.s) şöyle buyurdu: "Oğlum! Allah'tan başka yardımcısı olmayan birine zulmetmekten sakın!" (Tuhef'il Ukuul, 251)


Günahkârların Mahrumiyeti

"Allah'ın haram ve günah kıldığı bir gayenin peşinde olan ümid ettiği şeyi kaybeder ve korktuğu şey  çabucak başına gelir." (Ae, 253)


Düşkünlere Yardım

"Bir müminin sıkıntısını gideren birinden Allah Teala, dünya ve ahiretin sıkıntılarını giderir; iyilik edene Allah iyilik eder, Allah iyilik edenleri sever." (Keşf'ul Ğamme, 2/242)


Nimetin Şükrü Olarak İyilik Etmek

"İnsanların size ihtiyaç duyması, Allah'ın size verdiği nimetlerden biridir, o halde size verilen nimetlerin kadrini bilmezlik etmeyin ve size gelen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderin ki nimetinizi azaba dönüştürmüş olmayasınız!" (Ae 2/244)


Onur Kırmamak

"Size bir ihtiyacını söyleyip el açan biri, böylece onurunu size takdim ediyor demektir; o halde siz de kendi onurunuza saygılı davranın ve onun ihtiyacını giderin." (Ae 2/208 ve Bihar 44/196)


Din Nimettir

Birisi, İmam Hüseyin'den (a.s) "Onlara Rabbinin nimetini söyle..." ayetinin anlamını sordu, hazret şöyle buyurdular: "Buradaki emir Allah Tealâ'nın kuluna dininde hediye ettiği ve dini vasıtasıyla lütuf buyurduğu nimeti anlatıp söylemesidir." (Tuhef'ul Ukuul, 251)


Onur İçin En İyi Mal

"Şairlere niçin para verdiği sorulduğunda "En iyi mal, insanın onurunun korunmasına vesile olan maldır" buyurdular. (Keşf. 2/243)


İhsan ve Bağış Yağmuru

Adamın biri "Layık olmayan birine yapılacak bir yardım ve bağış, boşa gider" deyince, orada bulunan  İmam Hüseyin (a.s) "Öyle değildir" buyurdular, "İyilik ve ihsan dediğin sağanak yağmur gibi yağmalı, iyiler de kötüler de ondan faydalanabilmelidir" (Tuhef'ul Ukuul, 250)


Cömertlik ve Cimrilik

"Dünya sana bağışta bulunduğunda, feleğin çarkı tersine dönmeden sen de herkese bağışta bulun hemen. Çünkü dünya sana cömertlik ederse -eline mal mülk geçerse- cömertlik ve bağışta bulunman onu azaltmaz; dünya senden yüz çevirecek olursa, o zaman da cimrilik ve elisıkı olmak bunu engelleyemez." (Edeb'ul Hüseyn s: 16, Menâkıb'dan naklen)


İnsanca onurlu Olmak

Âşura günü Kays bin Eş'as "Yezid'in emrine teslim ol" deyince İmam, "Allah'a yemin ederim ki aşağılık onursuz insanlar gibi davranıp size biat etmeyeceğim asla; korkak köleler gibi er meydanından kaçmam ben!" (İrşad-ı Müfid, 216)


Hür İnsanların Ölümü

"Ölümden korkmak bana yakışmaz! Hakkı diriltmek ve izzete kavuşmasını sağlamak yolunda ölüm ne kadar da kolaydır gerçekten. İzzet ve şeref uğruna ölmek, ölümsüz bir hayata kavuşmaktır; zilletle ve şerefsizce bir hayat ise mutlak ölümden başka şey değildir." (Edeb'ul Hüseyn, 159, İhkâk'ul Hak'tan naklen)


Müminle Münafığın Farkı

"Özür dileyeceğin bir şeyi yapma; zira mümin kötü bir şey yapmaz ve bu nedenledir ki özür dedilemez; ama münafık her gün kötülük eder ve bu kötülüğü için özür diler." (Tuhef'il Ukuul: 253)


Cennete Doğru Yarış

Ceddim Resulullah'ın şöyle buyurduğuna şahid oldum: "İki kişi arasında anlaşmazlık ve küskünlük doğar da biri diğerinden önce davranıp ötekinin gönlünü alırsa, cennete doğru yarışta öne geçmiş demektir." (Fusul'el Mühimme, 186)


Önce Selam Verilir

Adamın biri İmam Hüseyin'i görünce "Nasılsınız efendim? Sağlık ve afiyet içindesinizdir inşaallah?" diye söze başladı. İmam "Söze başlamadan önce selam verilir, Allah sana sağlık ve afiyet versin inşaallah" buyurdu ve yanındakilere dönüp "Selam vermeyinceye kadar kimseye sizinle konuşma izni vermeyin" diye ekledi. (Tuhef'il Ukuul, 250)


Bir Ahlak Dersi

"Ey insanlar! Bağış ve ihsanda bulunan onur ve saygınlık kazanır; cimrilik eden kendisini aşağılık hale getirir. İnsanların en cömerdi hiçbir karşılık beklemeden verip bağışta bulunandır; affı en yüce insan, güçlü ve üstün olduğu zaman affedebilen insandır. En fazla sıla-i rahimde bulunan kimse, onunla ilişkisini kesenlere uğrayıp hallerini soran kimsedir." (Keşf'ul Ğamme, 2/242)


Gıybetin Cezası

İmam'ın yanında birisi gıybette bulunup birini çekiştirdi, bunun üzerine İmam "Gıybeti bırak. Çünkü gıybet, cehennem ateşinin köpeklerinin gıdasıdır" (Tuhef'il Ukuul, 250)


Dünyanın Çabucak Geçici Gölgesi

"Ey dünya zevkine alışanlar! Bunlar kalıcı değildir asla! Kalıcı olmayan bir gölgeye güvenmek aptallık edip oyuna gelmektir elbet!" (Edeb'ul Hüseyn, 15- Menakıb'dan naklen)


Hür Yaradılışlı Olmak

"Yazıklar olsun size ey Ebu Süfyan soyunun yandaşları! "Dininiz yoksa ve ahiret azabından korkmuyorsanız dünyanızda mert ve hür tıynetli olun bari! Sizin savaşınız benimle; kadınlarla çocuklardan ne istiyorsunuz?!" (El-Luhuf, 70 ve: Edeb'ul Hüseyn, 162)


Allah'tan Yardım İstemek

"Sıkıntıya düştüğünde insanlara el açma; rızıkları bölüştürüp paylaştıran Allah Teala'dan başkasından rızık isteme. Ömrün yeter de doğudan batıya tüm dünyayı gezebilecek olursan; bizatihi mutlu veya mutsuz kimsenin var olmadığını görürsün." (El-Fusul'el Müh., 188.)


Dünya ve Ahiret

"Dünya hoş gibi görünse de, ölümsüz cennet diyarı pek daha değerlidir! Eğer şu vücutlar bir gün ölmek için yaratılmışsa, vallahi kılıçların gölgesinde şehadeti seçmek daha yaraşır insanoğluna!

İnsanoğlunun rızkı Allah'ın takdiriyle belirlendiğine göre, rızk edinmek için daha az hırs ve tamah göstermek yeğ değil mi?

Servet, bırakıp gitmek için toplanıp yığılıyorsa eğer, insanoğlu bırakıp gideceği şeyde niçin bunca cimrilik etmede?" (Keşf'ul Ğamme 2/240)


Ölümün Hakikati

"Ölüm, sizi sıkıntı ve zorluklardan kurtarıp uçsuz bucaksız cennet ve oradaki ölümsüz nimetlere ulaştıran bir köprü konumundadır. Hapisten kurtulup da saraylarda yaşamak istemeyen kim var? Ama sizin düşmanlarınız için durum böyle değil tabi. Onlar saraydan zindana geçer ve çetin azaplara uğrarlar." (Edeb'ul Hüseyn: 160)


Şehadet Saadeti

"Allah yolunda şehid olmayı saadet, zalimlerle birlikte yaşamayı ise pek acı bir zillet bilirim ben! (Tuhaf'ul Ukul, 249)


Aşura Günü İmam Hüseyin'in İrticalen Okuduğu Şiir

Dedem Allah Resulü, yaratılmışların en üstünüdür ve Allah'ın yeryüzünde ışıyıp duran meşalesi biziz.

Ben Ali'nin oğluyum; Haşimoğullarının o temiz soylu yiğidinin hani; ve sırf bu iftihar bile yeter elbet bana.

Peygamber soyunu yürüten Fâtıma, annemdir benim; kanat verilen Cafer amcamdır benim.

Allah'ın kitabı bizim aramızda dosdoğru bir şekilde inmiştir; bizim hidayetimiz ve vahyimiz dillere destandır.

Bütün insanlar için Allah'ın emin ve güvenilir dayanak ve sığınağı biziz ve bu hakikati gizli-açık daima söylemişizdir insanlara.

Kevser Havuzu'nun sahipleri biziz; dostlarımızı bizzat Resulullah'ın (s.a.a) kadehiyle doyuracağız Kevser'e şüphesiz.

Bizim şiamız insanlar arasında en aziz yârenlerdir; düşmanlarımız ise kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardandır." (Nefes'ul Mehmum, 219)


Şehadete Koşmak

"Dünyanın Allah indinde ne kadar değersiz olduğu; Yahya'nın başının yahudi bir zina ehline armağan götürülmesinden bellidir". (Bihar'ul Envâr, c:45 s:298)

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler